REVISTA PĂDURILOR publică o gamă largă de tipuri de lucrări (în ordinea apariției): editoriale, lucrări de cercetare (articole sau note ale unei cercetări nefinalizate), sinteze din literatura de specialitate, puncte de vedere asupra unor problematici din domeniul silvic, interviuri, cronicile unor evenimente de interes pentru viața silvică internă și internațională și recenzii.

Adresa de corespondență este: contact@revistapadurilor.com

EDITORIALELE ȘI INTERVIURILE. Aceste tipuri de manuscrise vor acoperi probleme actuale, de interes larg, legate de conservarea mediului și silvicultură. Colegiul editorial va propune teme pentru interviuri și editoriale și va sugera autori consacrați, care sunt calificați să scrie astfel de articole.

ARTICOLELE ȘI NOTELE DE CERCETARE prezintă rezultatele finale (articolele) sau preliminare (notele) ale unei cercetări științifice originale.

SINTEZELE prezintă în mod sintetic şi critic orientările în care sunt dezvoltate cercetările dintr-un anumit domeniu. 

PUNCTELE DE VEDERE

Această secțiune conține lucrări care nu sunt articole de cercetare, dar care discută subiecte actuale din domeniul silviculturii, care sunt tehnice, științifice, organizaționale, politice, legislative etc. Punctele de vedere care se concentrează numai pe procese, acțiuni, fenomene sau analize pertinente — nu pe anumite persoane — vor fi permise. Se recomandă includerea unei introduceri care să sublinieze scopul lucrării și a unei concluzii sau un punct de vedere la final.

CRONICĂ

Revista publică şi relatări de la manifestări tehnico-ştiinţifice și evenimente cu caracter profesional desfăşurate în ţară şi în străinătate, note aniversare şi necroloage.

RECENZII

Sunt scurte introduceri în lucrări de specialitate publicate pe plan intern sau internațional. Detaliile necesare pentru o anumită lucrare trebuie să includă numele autorului (autorilor), anul în care lucrarea a fost publicată, ediția, locul publicării, numărul de pagini (dacă lucrarea este o carte), numărul de tabele și figuri. Lucrările în sine trebuie prezentate succint, acoperind totuși cele mai importante puncte.

STRUCTURA MANUSCRISELOR.

Toate lucrările vor fi însoțite de Repere (a se vedea mai jos) și de Rezumat în limbile română și engleză (pentru rezumatul extins, a se vedea mai jos).

Articolele de cercetare vor include: Titlul, Informații despre autor(i), Rezumat în limba engleză (Abstract) cu cuvinte cheie (3-7 cuvinte), 2-3 propoziții considerate reprezentative – ca Repere, Introducere, Material şi metodă, Rezultate, Discuţii, Concluzii, Bibliografie, Materiale suplimentare, Finanțare, Conflict de interese, Rezumat extins. Sintezele se structurează în raport cu aspectele abordate, dar vor include, obligatoriu, Titlul, Informații despre autor(i), Rezumat în engleză (Abstract), cuvinte cheie (3-7 cuvinte) în engleză, Introducere, Concluzii şi perspective, Bibliografie, Finanțare, Conflict de interese, Rezumat extins.

Cerinţe explicite

TITLUL

Să fie clar, sugestiv şi concis, evitându-se formulările dintr-un singur cuvânt, cele prea lungi sau cele neclare.

REZUMATELE trebuie să fie concise şi, totodată, să ofere suficientă informaţie chiar şi unui cititor care nu este expert în domeniu. Mărimea sa nu trebuie să depăşească 300 de cuvinte. În rezumat nu sunt permise referințe la literatură sau trimiteri la tabelele şi figurile din lucrare. Rezumatul va fi urmat de 3-7 cuvinte cheie, de asemenea în limba engleză. Pentru rezumatul extins, a se vedea mai jos.

REPERE

Reprezintă o succintă caracterizare a lucrării prin intermediul a 2-3 propoziții sau fraze.

INTRODUCERE

Acest capitol conține cadrul larg în care se încadrează subiectul studiat, măsura în care problematicile sunt soluționate pe plan intern și internațional și un paragraf de încheiere care subliniază scopul lucrării care a fost trimisă spre publicare.

MATERIAL ȘI METODĂ

În acest capitol vor fi furnizate toate informațiile necesare pentru replicarea exactă a cercetării, inclusiv locația cercetării, materialele și tehnicile de lucru. Dacă lucrarea prezintă diverse aspecte de cercetare care necesită diverse materiale și tehnici de cercetare, pașii corespunzători vor fi subliniați pentru fiecare aspect în mod independent, dar mai degrabă în capitolul de materiale și tehnici de cercetare decât în capitolul rezultate. Tehnica de prelucrare a datelor (procesele statistice utilizate) va fi tratată într-un paragraf, iar programele software utilizate vor fi precizate la încheierea capitolului.

REZULTATE

Prezentări precum tabele, grafice și/sau fotografii vor fi folosite pentru a transmite rezultatele oricăror observații sau experimente. Tot ceea ce este necesar pentru a înțelege pe deplin tabelele și figurile vor fi furnizate în text.

DISCUȚIE

Pentru a identifica punctele comune și diferențele, precum și factorii care influențează eventualele discrepanțe, rezultatele vor fi comparate (în măsura în care este fezabil) cu cele găsite în alte publicații interne și internaționale. Capitolul cu rezultate are tabele și cifre, totuși acestea nu sunt permise în acest capitol decât în cazul în care rezultatele sunt unite cu discuțiile.

CONCLUZII

Concluziile studiului care a fost prezentat în lucrare vor fi detaliate după examinarea critică din Discuție.

MATERIALE SUPLIMENTARE

Autorii pot opta să își plaseze eventuale materiale suplimentare la finalul articolului, după capitolul Discuție.

FINANŢARE

Autorii pot opta să includă informații cu privire la organizația care a furnizat fonduri pentru susținerea muncii lor. Dacă nu este cazul, se va include următorul text: ,,Această lucrare nu a fost finanțată din exteriorul organizației.”.

MULŢUMIRI

Autorii pot opta să includă în această secțiune orice persoană sau organizație care a facilitat/susținut lucrarea, cu excepția celor declarate ca autori sau organizații finanțatoare.

CONFLICT DE INTERESE

Autorii pot declara aici, dacă este cazul, orice conflict de interese legat de lucrare. Dacă nu este cazul, autorii vor include aici textul următor: ,,Autorii nu declară niciun conflict de interese.”.

REZUMAT EXTINS

Autorii vor include în această secțiune rezumatul extins al lucrării, formatat de o manieră similară cu cea a lucrării. Rezumatul extins (500-1000 cuvinte) va conține următoarele secțiuni: Introducere, Materiale și metode, Rezultate, Discuție (Rezultate și Discuție) și Concluzii, fără nicio sub-secțiune. Fiecare titlu de secțiune va începe pe un rând nou și va fi urmat de ,,:” și de textul atribuit secțiunii în cauză.

REFERINŢE

Referințele bibliografice și de alte naturi se vor include sub forma unei liste compuse în ordinea de apariție în textul manuscrisului. Dacă autorii au folosit citări în tabele sau la indicarea sursei unei figuri, referințele în cauză vor fi plasate, de asemenea, aici. Atunci când este posibil, se va include DOI-ul (Digital Object Identifier) pentru fiecare referință. În text, referințele vor fi plasate în paranteze pătrate: [1], [1,2], [1-3], [1,3].

Stilul de formatare:

    1. Autor A., Autor A.A, anul: Titlul articolului. Numele Jurnalului, Volum (Număr), pagină-pagină.

    2. Autor A., Autor A.A., anul: Titlul articolului. Numele Jurnalului. Disponibil online la: URL (accesat în DD MM YYYY).

    3. Autor A., Autor A.A., anul: Titlul cărții, Ediția x. Editura, Adresa editurii, Țara, pagină-pagină, ISBN.

    4. Autor A., Autor A.A., anul: Titlul capitolului. În: Titlul cărții, Ediția x., Editor E., Editor E., Eds. Editura, Adresa editurii, Țara, Volum, pagină-pagină, ISBN.

    5. Autor A., Autor A.A., anul: Titlul prezentării. În: Proceeding-ul  Numele Conferinței, Adresa conferinței, Țara, Data conferinței, Editor E., Editor E., Eds. Editura, Orașul, Țara, pagină-pagină.

    6. Autor A., anul: Titlul tezei. Universitatea, Adresa, pagină-pagină.

    7. Website. Disponibil online la: URL (accesat în ZZ LL AAAA).

REDACTAREA MANUSCRSISULUI

Redactarea se va face în Microsoft Word sau un program compatibil, cu font Arial/Time News Roman/Calibri, mărime 12 puncte, spațiat la un rând.

Titlul lucrării și numele (numele) autorilor (autorilor) vor apărea pe prima pagină a manuscrisului. Afilierile și instituțiile din care face parte vor fi indicate sub rândul autorului. Dacă autorul are mai multe afilieri, acestea vor fi menționate printr-un exponent numeric (1, 2,…), în ordinea în care sunt enunțate. Cu * se desemnează autorul corespondent, însoțit de adresa de e-mail.

Caracterele italice din articol vor fi folosite numai pentru denumirile științifice ale diferitelor specii, precum și pentru textele de relații matematice. Lista plantelor, animalelor și microorganismelor cunoscute va fi completată, prima mențiune din text fiind numele științific al autorului (de exemplu, Abies alba Mill.)

Figurile și tabelele sunt incluse în conținutul lucrării, fiind însoțite de titlu în limba română.

Figurile trebuie trimise și separat, cu o calitate minimă de 600 dpi, și într-unul dintre formatele de fișiere populare (.tif, .jpg, .png etc.). Tabelele mari nu sunt indicate deoarece sunt greu de încadrat în text. Orice clarificare care este necesară pentru o mai bună înțelegere va fi furnizată sub tabel sub formă de observație. Tabelele și figurile (grafice, fotografii) vor fi apărea în text numai după ce se face citarea lor. La figuri, titlul va apărea dedesubt.

Revista pune la dispoziție pentru cei interesați și două șabloane de tehnoredactare, în limbile română și engleză.